NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

4 AUGUST 2018 Reiselivsnæringens økonomiske betydning Kartleggingen av reiselivets økonomiske betydning bygger i hoved­ sak på Statistisk Sentralbyrås (SSB) Satellittregnskap for turisme, struktur- og omsetningsstatistikk fra SSB og sysselsettingsdata fra SSB tilrettelagt av Capia. Med grunnlag i beregning av gjennom­ snittlig omsetning og verdiskaping per ansatt innen de ulike deler av reiselivsnæringen anslås total omsetning og verdiskaping ut fra antall sysselsatte etter arbeidssted. I og med at det er anslag og beregninger som ligger til grunn for den økonomiske analysen, vil vi indikere at feilmarginen for total­ tallene i denne del av analysen er +/- 5 %. Vi har også i årets analyse valgt å se bort fra reiselivsrelatert vare­ handel i og med at varehandel ikke inngår i definisjonen av hva som er reiselivsnæringer. Det gjøres oppmerksom på at lokalmarkedets kjøp av tjenester er inklusive i de beregninger som er gjennomført. Denne analysen vil kunne avvike fra andre analyser, som baserer seg på innhenting av regnskapstall for de virksomheter som inngår i reiselivsnæringen. Det kan i analysene også være ulike definisjoner mht. hvilke næringer som inngår i reiselivsnæringen. Sysselsetting og omsetning i Nord-Norge fordelt på de ulike næringer i 2017 Antall sysselsatte Omsetning i mill. kroner Lufttransport 867 3 352 Sjøtransport 2 052 3 540 Landtransport 2 395 1 716 Samlet transporttjenester 5 314 8 608 Overnatting 3 446 3 958 Servering 4 865 3 657 Samlet overnatting og servering 8 311 7 614 Reisebyrå/turoperatører/bilutleie 754 974 Kultur/attraksjoner/museer/sportsaktiviteter 1 715 2 280 Sum reiselivsnæringen 16 094 19 476 Reiselivets omfang fordelt på fylkene i 2017 Antall sysselsatte Omsetning i mill. kroner Finnmark 2 416 2 780 Troms 5 967 6 637 Nordland 7 711 10 059 Sum 16 094 19 476 Trafikkutvikling De trafikkdata som benyttes i denne del av rapporten er hentet fra Statistisk Sentralbyrås offisielle statistikker tilrettelagt gjennom vårt samarbeid med Statistikknett, samt opplysninger fra Avinor, Cruise Norway, Hurtigruten og enkeltbedrifter. I forhold til benchmarking med de nordlige deler av Sverige og Finland har vi også innhentet statistisk materiale fra SSBs søsterorganisasjoner i disse landene. For nærmere definisjoner av de ulike begreper knyttet til over­ nattingsstatistikken henvises til oversikt på side 19. Se side 18 og 19 for nærmere informasjon om regioninndelingene. Samlet utvikling overnatting Totaltrafikken Antall kommersielle overnattinger ved hoteller, campingplasser/hyttegrender og vandrerhjem - fylkesvis fordeling 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 1 435 701 1 530 195 1 603 672 1 723 000 1 807 632 25,9% 4,9% Troms 1 006 623 1 153 229 1 207 610 1 390 650 1 403 267 39,4% 0,9% Finnmark 542 457 547 254 609 398 600 137 669 071 23,3% 11,5% Sum Nord-Norge 2 984 781 3 230 678 3 420 680 3 713 787 3 879 970 30,0% 4,5% Sum Norge 29 243 016 30 306 594 31 653 839 33 114 132 33 296 767 13,9% 0,6% Nord-Norges andel 10,2% 10,7% 10,8% 11,2% 11,7% 1,5% -poeng 0,5% -poeng Finnmarksløpet, Øst-Finnmark. FOTO: GEIR S A LARSEN / WWW.FINNMARKSLOPET.NO

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==